am ffabrigau rhwyll

Cyflwyno ein ffatri fodern ac arbenigedd gweithgynhyrchu rhwyll helaeth

Yn ein ffatri fodern, rydym yn ymgolli ym mydffabrigau rhwyll, gan ymchwilio i'w gymwysiadau dirifedi a dangos ei wydnwch a'i gryfder eithriadol.

Gydag adeilad ffatri enfawr sy'n cwmpasu ardal o fwy na 20,000 metr sgwâr a thîm o 300 o weithwyr medrus iawn, rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu, gwasanaethu a datblygu cynhyrchion o'r radd flaenaf.Bod yr arloeswyr ym maes gweithgynhyrchu Rhwydi Mosgito aFfabrigau Lapio Rhwyll, rydym yn ymfalchïo mewn cynnig ystod eang o Ffabrigau Rhwyll i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol ein cleientiaid gwerthfawr.Mae ein dewis eang yn sicrhau y gallwn fodloni pob gofyniad o gymwysiadau diwydiannol i addurno cartref a hyd yn oed defnydd proffesiynol.Ym myd ffabrigau rhwyll, mae ein ffatri yn sefyll allan fel esiampl o arloesi ac ansawdd.Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wthio ffiniau'r hyn sy'n bosibl ac archwilio technolegau newydd a deunyddiau uwch i wella perfformiad a hirhoedledd ein cynnyrch.

ffatri
cwmni
ffatri

ffatri

cwmni

ffatri

Mae ein proses brofi llym yn sicrhau bod pob darn o rwyll sy'n gadael y ffatri o ansawdd rhagorol.Yn ogystal, mae ein hymroddiad i gynaliadwyedd amgylcheddol wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ein gweithrediadau.

Mae ein hymrwymiad diwyro i ragoriaeth yn cael ei gydnabod ac wedi ennill ymddiriedaeth a theyrngarwch ein cwsmeriaid ledled y byd.Mae ein dibynadwyedd, ein darpariaeth amserol a'n gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol wedi cadarnhau ein sefyllfa fel arweinydd diwydiant.

I grynhoi, mae gan ein ffatri fodern weithlu medrus a gofod cynhyrchu helaeth, ac mae'n mynd ati'n ddi-baid i gynhyrchu, gwasanaethu a datblyguffabrigau rhwyll o ansawdd uchel.Gydag ystod eang o opsiynau i weddu i wahanol ofynion, rydym yn falch o'n sefyllfa fel arweinydd diwydiant, gan wthio ffiniau arloesi yn gyson tra'n cynnal ffocws cryf ar gynaliadwyedd amgylcheddol.

Ffabrig rhwyll sy'n seiliedig ar polyesteryn cynnig cryfder a hirhoedledd heb ei ail

Mae ein ffatri yn ymroddedig i gynhyrchu ffabrigau rhwyll o ansawdd uchel gyda chryfder a gwydnwch uwch.Dim ond polyester 100% rydyn ni'n ei ddefnyddio i sicrhau perfformiad uwch a hirhoedledd ein cynnyrch.P'un a oes angen hecsagonau, sgwariau, diemwntau, neu hyd yn oed apatrwm wedi'i ddylunio'n arbennigffabrigau, mae gennym yr arbenigedd i ddiwallu eich anghenion penodol.

Er mwyn sicrhau diogelwch a dibynadwyedd y ffabrig, rydym yn destun gweithdrefnau profi trylwyr.Mae wedi cael ei brofi gan SGS, cwmni profi ac ardystio annibynnol adnabyddus, a phrofodd fod ganddo ymwrthedd tân ardderchog.Mae hyn yn golygu y gellir defnyddio ein ffabrigau rhwyll yn y rhan fwyaf o amgylchedd yn hyderus, gan roi tawelwch meddwl i'n cwsmeriaid.Mae'rcyfansoddiad polyester o ffabrig rhwyllnid yn unig yn ei gwneud yn drawiadol gwrth-fflam, mae hefyd yn ei gwneud yn hynod gwrthsefyll abrasion.Mae'r nodwedd hon yn sicrhau bod ein rhwyll yn cynnal ei gyfanrwydd a'i ymarferoldeb hyd yn oed mewn cymwysiadau heriol.

Adroddiad SGS

O leoliadau diwydiannol i brosiectau cartref, ein rhwyll yw'r dewis perffaith.Mae ein hymrwymiad i ansawdd yn ymestyn y tu hwnt i'r broses gynhyrchu.Rydym wedi gweithredu mesurau rheoli ansawdd llym i sicrhau bod pob rholyn o rwyll sy'n gadael y ffatri yn cyrraedd y safonau uchaf.Yn ogystal, mae ein tîm cymorth cwsmeriaid ymroddedig yn barod i ddarparu cymorth ac arweiniad i sicrhau eich bod yn cael y cynnyrch gorau ar gyfer eich gofynion penodol.Gyda'n harbenigedd, profion trylwyr ac ymrwymiad i ansawdd, mae dewis ein ffabrigau rhwyll yn sicrhau eich bod chi'n cael cynnyrch dibynadwy, gwydn a diogel.P'un a oes ei angen arnoch ar gyfer adeiladu, garddio neu unrhyw gais arall, gall ein ffabrigau rhwyll weddu i'ch anghenion.

Cymwysiadau amrywiol obrethyn rhwyllmewn diwydiannau gwahanol

Mae amlbwrpasedd ffabrigau rhwyll yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r diwydiannau adeiladu a modurol.Mae ei nodweddion unigryw yn ei gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau mewn gwahanol feysydd.Un o brif fanteision ffabrig rhwyll yw ei anadlu rhagorol.Mae'r eiddo hwn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gweithgynhyrchu dillad chwaraeon, offer awyr agored ac ategolion.Yn y byd dillad chwaraeon, defnyddir ffabrigau rhwyll yn gyffredin mewn dillad chwaraeon fel tracwisgoedd, legins, a siorts.Mae anadlu'r ffabrig yn helpu i ddileu lleithder, gan gadw'r gwisgwr yn oer ac yn gyfforddus yn ystod gweithgaredd corfforol dwys.Gellir hefyd ymgorffori paneli neu fewnosodiadau rhwyll mewn dillad i ddarparu awyru i fannau sy'n dueddol o chwysu, fel y breichiau neu'r cefn.Mae rhwyll hefyd yn ddewis poblogaidd ar gyfer offer ac ategolion awyr agored.Er enghraifft, gellir gwneud bagiau cefn gyda phocedi rhwyll neu adrannau sy'n caniatáu i ddefnyddwyr storio eitemau gwlyb neu eitemau sydd angen cylchrediad aer cyson, fel esgidiau neu dywelion gwlyb.

img (1)
img (2)

Yn ogystal, defnyddir rhwyll yn aml wrth gynhyrchu pebyll ac offer gwersylla gan ei fod yn darparu llif aer da ac yn helpu i atal anwedd yn y lloches.Mae'r byd ffasiwn hefyd wedi croesawu'r defnydd o ffabrigau rhwyll ar gyfer ei esthetig chic ac ymylol.O ffrogiau a thopiau i sgertiau ac ategolion, mae rhwyll ym mhobman.Mae ei natur ysgafn ac ysgafn yn ychwanegu haen o soffistigedigrwydd i unrhyw wisg, gan ganiatáu ar gyfer dyluniadau creadigol a chwaethus.Defnyddir rhwyll yn aml mewn ffasiwn fel gorchudd neu elfen addurniadol, gan roi gwead unigryw ac apêl weledol i ddillad.Yn ogystal â'r diwydiannau ffasiwn ac awyr agored, defnyddir ffabrigau rhwyll mewn llawer o feysydd eraill.Gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu sgriniau ffenestr sy'n caniatáu i awyr iach gylchredeg wrth gadw pryfed allan.Defnyddir deunydd rhwyll hefyd yn eang yn y maes meddygol ar gyfer mewnblaniadau llawfeddygol a gorchuddion clwyfau gan ei fod yn hyrwyddo iachâd trwy ganiatáu i aer a lleithder fynd heibio wrth ddarparu rhwystr yn erbyn pathogenau.Wrth i'r galw am ffabrigau rhwyll barhau i gynyddu ar draws amrywiol ddiwydiannau, rydym yn deall pwysigrwydd bodloni gofynion penodol.Mae gan ein ffatri beiriannau o'r radd flaenaf a thechnegwyr medrus i addasu ffabrigau rhwyll yn unol â'ch anghenion.P'un a oes angen lliw, patrwm neu drwch penodol arnoch, rydym wedi ymrwymo i ddarparu ffabrig rhwyll o ansawdd uchel sy'n cwrdd â'ch manylebau unigryw.I grynhoi, mae amlbwrpasedd ffabrigau rhwyll yn ymestyn i ddiwydiannau lluosog, o adeiladu a modurol i ddillad chwaraeon, ffasiwn, a mwy.Mae ei anadlu, ysgafnder ac estheteg yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth o gymwysiadau.Gyda'n harbenigedd mewn addasu, rydym wedi ymrwymo i ddarparu ffabrigau rhwyll sy'n cwrdd â'ch gofynion penodol, gan sicrhau ymarferoldeb ac arddull.

Mae profion trwyadl yn sicrhau diogelwch a pherfformiad heb ei ail

Yn ein ffatri, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr bwysigrwydd diogelwch ffabrig a pherfformiad.Rydym yn blaenoriaethu cynhyrchu ffabrigau rhwyll o ansawdd uchel sy'n darparu diogelwch a gwydnwch heb ei ail.

Er mwyn cyflawni hyn, cynhaliom raglen brofi gynhwysfawr ar y ffabrig rhwyll, ac roedd un ohonynt yn cynnwys gwirio cryfder byrstio.Rydym yn falch o gyhoeddi bod gan ein ffabrig rhwyll gryfder byrstio eithriadol o dros 250kpa.Mae'r cryfder byrstio uwch hwn nid yn unig yn sicrhau hirhoedledd ein ffabrig rhwyll, ond hefyd yn gwella ei berfformiad cyffredinol.

P'un a oes angen ffabrigau rhwyll ar ein cwsmeriaid ar gyfer adeiladu, amaethyddiaeth, neu unrhyw gais arall, gallant ddibynnu'n hyderus ar ein cynnyrch i wrthsefyll yr amodau mwyaf heriol.Yn ogystal â'n hymrwymiad i ansawdd a pherfformiad, rydym yn blaenoriaethu diogelwch ein cwsmeriaid.Rydym yn cadw'n gaeth at y safonau a osodir gan asiantaethau rheoleiddio perthnasol.Trwy fodloni'r safonau hyn, rydym yn sicrhau bod ein ffabrigau rhwyll yn ddiogel ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, gan roi tawelwch meddwl i'n cwsmeriaid.

Opsiynau addasu i fodloni dewisiadau personol

Rydym yn deall bod gan bob cwsmer ofynion a dewisiadau unigryw ar gyfer ffabrigau rhwyll.Er mwyn darparu'r profiad gorau, rydym yn cynnig ystod eang oaddasurhwyll ffabrigauopsiynau.

P'un a ydych chi'n chwilio am bwysau lliw, patrwm neu ffabrig penodol, mae ein tîm medrus a phrofiadol iawn yn ymroddedig i greu ffabrig rhwyll sy'n cwrdd â'ch union fanylebau.Mae addasu yn fwy na dim ond gwasanaeth a gynigiwn;rydym yn ei ystyried yn agwedd hanfodol ar foddhad cwsmeriaid.Trwy ddarparu gwasanaethau wedi'u haddasu, gallwn ddiwallu anghenion gwahanol ddiwydiannau ac unigolion.P'un a ydych yn y diwydiant ffasiwn, chwaraeon neu fodurol, gellir teilwra ein ffabrigau rhwyll arferol i'ch cais penodol.Mae ein tîm o arbenigwyr nid yn unig yn arbenigo mewn creu ffabrigau rhwyll o ansawdd uchel, ond hefyd yn darparu arweiniad a chefnogaeth werthfawr trwy gydol y broses addasu.Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid i ddeall eu hanghenion unigryw a darparu cyngor arbenigol i sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn rhagori ar eu disgwyliadau.Trwy ddewis ein ffabrigau rhwyll y gellir eu haddasu, byddwch nid yn unig yn cael cynnyrch sy'n cwrdd â'ch anghenion penodol, ond datrysiad sy'n adlewyrchu eich steil personol a'ch delwedd brand.Gyda'n hymrwymiad i addasu, ein nod yw adeiladu perthnasoedd parhaol gyda'n cwsmeriaid trwy ddarparu cynhyrchion sy'n cyd-fynd yn wirioneddol â'u gweledigaeth.Yn gyffredinol, mae ein ffocws ar addasu yn ein galluogi i wasanaethu ystod eang o ddiwydiannau a darparu ar gyfer dewisiadau unigol.Mae ein tîm medrus iawn a'n hymrwymiad i foddhad cwsmeriaid yn sicrhau bod ein ffabrigau rhwyll arferol o'r ansawdd uchaf ac wedi'u haddasu'n berffaith i gwrdd â'ch gofynion penodol.

Casgliad - Mewn partneriaeth â Gwneuthurwyr Rhwyll Arwain

I grynhoi, mae ein ffabrigau rhwyll yn cynnig cryfder heb ei ail, hirhoedledd, diogelwch ac amlbwrpasedd.Fel gwneuthurwr blaenllaw gyda chyfleusterau gweithgynhyrchu helaeth a thîm o weithwyr medrus, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion o ansawdd uchel sy'n rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid.P'un a oes angenffabrig rhwyll ar gyfer rhwydi mosgito, ffabrigau lapio, cymwysiadau modurol neu unrhyw ddiben arall, mae ein harbenigedd a'n hymroddiad yn ein gwneud ni'n bartner delfrydol ar gyfer eich anghenion ffabrig rhwyll.Cysylltwch â ni heddiw i archwilio'r posibiliadau a darganfod y gwahaniaeth y gall ein ffabrigau rhwyll premiwm ei wneud.

O 1990, un ffatri o'r enw Huzhou Wuxing Dongren Tecstilau Co, Ltd Dechrau codi i fyny fel seren ddisglair.Gyda'r ffydd sefydlog: i ddarparu amgylchedd cysgu diogel, rydym bob amser yn rhoi sylw i reoli ansawdd a pherfformiad cost, ar gyfer pawb o gwmpas y gair.Yma mae ein ffatri lleoli yn nhref balidian Huzhou ddinas Talaith Zhejiang Tsieina ger Shanghai, Ningbo, Hangzhou, Yiwu Keqiao ac ati Mae'r lleoliad breintiedig convient iawn ar gyfer trafnidiaeth a llongau.

broses cynhyrchion
6Y1A1106

FAQ:

1. A allaf gael samplau am ddim?

Rhowch wybod i mi fwy o fanylion am y ffabrig, yna gallwn anfon samplau am ddim, dim ond y gost cludo nwyddau y mae angen i chi ei dalu.Mae llai na 0.5m am ddim.

2.Pa mor hir mae'n ei gymryd i gael eich sampl?

Fel arfer byddwn yn anfon samplau atoch o fewn 2 ddiwrnod. 

3.Beth yw eich telerau talu?

T / T blaendal o 30% ymlaen llaw, taliad o 70% yn erbyn y copi o BL.

4.What yw eich leadtime i gynhyrchu gorchymyn?

Mae'n dibynnu ar faint y gorchymyn.Fel arfer bydd yn cymryd tua 10-25 diwrnod ar ôl cael eich blaendal.

5. Beth yw eich MOQ?

Mae 200kg neu 1000m yn iawn.